ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო

გვარი

სახელი

სტრუქტურული ქვედანაყოფი      

თანამდებობა

კეკუსანძე

თეონა

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო

სამმართველოს უფროსი

თავართქილაძე

ინგა

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო

უფროსი მრჩეველი