საორგანიზაციო დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

სტრუქტურული ქვედანაყოფი

თანამდებობა

ბაგაშვილი

ლიანა

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი

კვირკვაია

ზურაბ

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

უფროსი მრჩეველი

რევაზიშვილი

ანა

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

მთავარი სპეციალისტი

პატეიშვილი

მარგარიტა

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

უფროსი სპეციალისტი

ჩიკაშუა

ევა

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

უფროსი სპეციალისტი

ბაბუნაშვილი

თინათინი

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სპეციალისტი

ებრალიძე

ნათია

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სპეციალისტი

ჩალიგავა

დარეჯან

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სხდომის მდივანი

ბარამიძე

მარიამ

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სხდომის მდივანი

ლომთათიძე

მანანა

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სხდომის მდივანი

გიორგობიანი

ზურაბ

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

ქსელის ადმინისტრატორი

ხიბაია

ნიკოლოზ

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

ქსელის ადმინისტრატორი