11 აპრილი, 2013 | № 1/1/539

საქართველოს მოქალაქე ბესიკ ადამია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის’’ 116-ე მუხლის მე-7 პუნქტის სიტყვების „...და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მიერ ცესკოს...
11 აპრილი, 2013 | № 1/2/503,513

საქართველოს მოქალაქეები - ლევან იზორია და დავით-მიხეილი შუბლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

ა) N503 კონსტიტუციურ სარჩელზე _ ,,პოლიციის შესახებ” საქართველოს კანონის 91 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის პირველ...
10 აპრილი, 2013 | № 2/1/524

საქართველოს მოქალაქე გიორგი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

"გარემოს დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 5710 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 37-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებთან მიმართებით...
24 ოქტომბერი, 2012 | № 1/2/519

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

,,ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,მ” ქვეპუნქტის სიტყვების ,,დახურული ხასიათის” იმავე ნორმის სიტყვებთან...
26 ივნისი, 2012 | № 3/1/512

დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვების: „ამ მუხლის 11, 12 და 13 პუნქტებით...
11 აპრილი, 2012 | № 1/1/468

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტის სიტყვების „ლიცენზიის მფლობელი“, 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტის სიტყვების...
29 თებერვალი, 2012 | № 2/1/484

'საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია' და საქართველოს მოქალაქე თამარ ხიდაშელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

'ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ' საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.
22 დეკემბერი, 2011 | № 1/1/477

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

"სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან და მე-19 მუხლის პირველ და მე-3...
11 ივლისი, 2011 | № 3/2/416

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 42-ე მუხლის 5¹ ნაწილის 'თუ მსჯავრდებული არასრულწლოვანი და გადახდისუუნაროა, სასამართლო მისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას აკისრებს...