18 აპრილი, 2011 | № 2/482,483,487,502

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის", მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს კონსერვატიული პარტია", საქართველოს მოქალაქეები - ზვიად ძიძიგური და კახა კუკავა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მოქალაქეები დაჩ

ა) N482 კონსტიტუციურ სარჩელზე "შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვების "მათი შესასვლელებიდან 20 მეტრის...
18 მარტი, 2011 | № 2/1/473

საქართველოს მოქალაქე ბიჭიკო ჭონქაძე და სხვები საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის წინააღმდეგ.

"ბუნებრივი გაზის მიწოდების საქმიანობის დერეგულირებისა და ნაწილობრივი დერეგულირების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის 25 სექტემბრის N69 ბრძანების მე-2 პუნქტის...
27 დეკემბერი, 2010 | № 1/1/493

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები “ახალი მემარჯვენეები” და “საქართველოს კონსერვატიული პარტია” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს ორგანული კანონის “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 76-ე მუხლის პირველი ნაწილის “ა” ქვეპუნქტის სიტყვების: “იმ შემთხვევაში, თუ სხვა საარჩევნო...
28 ივნისი, 2010 | № 1/466

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

“საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ა” ქვეპუნქტის სიტყვების “საქართველოში...
07 დეკემბერი, 2009 | № 2/3/423

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 165-ე მუხლის მე-2 ნაწილის სიტყვების "თუ დაავადება გამოიწვია საპატიმრო ადგილებში დაპატიმრებულის ყოფნის რეჟიმის დარღვევამ"...
10 ნოემბერი, 2009 | № 1/3/421,422

"საქართველოს მოქალაქეები – გიორგი ყიფიანი და ავთანდილ უნგიაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".

ა) "მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე–14 მუხლის მე–2 პუნქტის სიტყვების "გარდა ამ კანონის 52-ე, 54-ე, 56–ე ... მუხლებით გათვალისწინებული ნორმებისა" იმ...
15 სექტემბერი, 2009 | № 2/2/439

საქართველოს მოქალაქე ომარ ალაფიშვილი საქ. პარლამენტის წინააღმდეგ

"ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის...
27 აგვისტო, 2009 | № 1/2/434

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

"სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.
13 მაისი, 2009 | № 1/1/428,447,459

"საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქე ელგუჯა საბაური და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ზვიად მანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-3 მუხლის პირველი ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-5 პუნქტის მეორე წინადადებასთან მიმართებით.