18 მაისი, 2007 | № 2/1/370,382,390,402,405

საქართველოს მოქალაქეები ზაურ ელაშვილი, სულიკო მაშია, რუსუდან გოგია და სხვები და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

«მეწარმეთა შესახებ» საქართველოს კანონის 533 მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და 21-ე მუხლებთან მიმართებით.
09 თებერვალი, 2007 | № 1/1/374,379

საქართველოს მოქალაქეები შალვა ნათელაშვილი და აკაკი მიქაძე საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკის) წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა სა-ქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქ-ტთან მიმართებით ,,სს ,,საქართველოს გაერთიანებუ-ლი სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის“ საერთო მოხ-მარების...
15 დეკემბერი, 2006 | № 1/3/393,397

საქართველოს მოქალაქეები – ვახტანგ მასურაშვილი და ონისე მებონია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

 ა),,საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის” 208-ე მუხლის მე-6 ნაწილის (მთლიანად) და მე-7 ნაწილის (იმ ნაწილში, რომელიც ეხება სასამართლოსადმი აშკარა და უხეში...
14 ივლისი, 2006 | № 2/3/364

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მოქალაქე რუსუდან ტაბატაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის პირველ და მე-4 პუნქტებთან და 41-ე მუხლის პირველ...
13 ივლისი, 2006 | № 1/2/378

სა­ქა­რთვე­ლოს მო­ქა­ლაქე ვა­ლერი გე­ლა­შვილი სა­ქა­რთვე­ლოს პა­რლა­მე­ნტის წი­ნა­აღმდეგ

2006 წლის 12, 15, 19, 22, 26, 27 ივნისისა და 4 ივლისის ღია სასამართლო სხდომებზე, რომლებშიც მონაწილეობდნენ მოსარჩელის წარმომადგენლები – თინათინ ხიდაშელი, ზურაბ მარაქველიძე და...
06 ივნისი, 2006 | № 2/2/359

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საბაჟო კოდექსის 165-ე მუხლის პირველი ნაწილის სიტყვების “სახელმწიფო დაწესებულებების...” კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე და 41-ე მუხლებთან...
31 მაისი, 2006 | № 1/1/357

“საქართველოს მოქალაქეები – თამაზ კილანავა, ნუგზარ კანდელაკი, მანანა ნასარიძე, მადონა ღიბრაძე და ლალი არჩვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".

კონსტიტუციურია თუ არა "საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს 1997 წლის 13 ივნისის ორგანული კანონის 883 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტთან მიმართებით იმ...
09 თებერვალი, 2006 | № 2/1/327,336,344

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ლილი და კომპანიის” დამფუძნებელი პარტნიორი მერაბ კიკვაძე საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 4 ოქტომბრის N503 და 2002 წლის 31 დეკემბრის N568 ბრძანებულებების და “გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18...
12 დეკემბერი, 2005 | № 2/6/322

საქართველოს მოქალაქეები კახაბერ ძაგანია და გიორგი გუგავა საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 24 იანვრის N43 ბრძანებულების პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტთან და 32-ე მუხლთან მიმართებით.