30 ნოემბერი, 2005 | № 1/5/323

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი ვაჭარაძე, არტურ კაზაროვი,  ლევან ჩხეიძე,  გიორგი ბერიშვილი, შორენა ოსკოპელი და ნინო არჩვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით ,,ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს 2001 წლის 20 ივნისის კანონის (ა) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის...
28 ივლისი, 2005 | № 1/14/184,228

"სააქციო საზოგადოებები – "საქგაზი" და "ანაჯგუფი" (ყოფილი "თბილგაზოაპარატი") საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".

წარმოადგენდა ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ” საქართველოს 1999 წლის 16 აპრილის კანონის მე-2 მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველ...
13 ივლისი, 2005 | № 2/5/309,310,311

1) მოქალაქეები: ლილი თელია, არჩილ მეფარიძე და გურამ თოხაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ; 2) მოქალაქე სერგო გოგიტიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ; 3) მოქალაქე როსტომ ბოლქვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 37¹ მუხლის და 41-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-2 მუხლის მეორე ნაწილის “დ” ქვეპუნქტის,...
05 მაისი, 2005 | № 2/4/294

მოქალაქე ბესიკ ბრეგაძე საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

“საქართველოს 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის დანართი N10-ის მე-12 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14, მე-16, 31-ე, 34-ე და 37-ე...
23 მარტი, 2005 | № 1/3/301

,,საქართველოს მოქალაქეები - დავით სილაგაძე, ლიანა დარსანია და ეკატერინე წოწონავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე" 2003 წლის 31 დეკემბრის საქართველოს კანონის (კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის...
17 მარტი, 2005 | № 2/3/286

საქართველოს მოქალაქე ოლეგ სვინტრაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 243-ე მუხლის პირველი ნაწილის შემდეგი სიტყვები: `...გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების...“; „ა“ ქვეპუნქტის შემდეგი...
10 მარტი, 2005 | № 2/2/275,291,296,299

საქართველოს მოქალაქე მალხაზ ასათიანი, შპს “მშენებელი-5”, შპს “აიეტი” და შპს “ოლია” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

1997 წლის 13 ივნისის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 114-ე მუხლის პირველი ნაწილის მეორე წინადადების დებულების – “დღგ-ის ჩათვლას დაექვემდებარება საქართველოს ბიუჯეტში...
16 თებერვალი, 2005 | № 1/2/213,243

საქართველოს მოქალაქეები - უტა ლიპარტია, გიორგი ხმელიძე, ელისო ჯანაშია და გოჩა ღადუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

,,საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს 1998 წლის 20 თებერვლის კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 წინადადების კონსტიტუციურობა საქართველოს...
04 თებერვალი, 2005 | № 2/1/263

მოქალაქე გიორგი ჩხეიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 243-ე მუხლის პირველი დებულების, 247-ე მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 დებულებების და 251-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს...