24 იანვარი, 2005 | № 1/1/257,268

საქართველოს მოქალაქეები - გურამ სანაძე და ირაკლი კოტეტიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმე მოიცავს ორ კონსტიტუციურ სარჩელს, რომლებიც ცალ-ცალკე, სხვადასხვა დროს იქნა შემოტანილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. მოქალაქე გურამ სანაძის კონსტიტუციური სარჩელი,...
21 დეკემბერი, 2004 | № 2/6/264

შპს “უნისერვისის” კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 290-ე მუხლის მე-7 ნაწილის და 293-ე მუხლის მე-2 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან...
02 დეკემბერი, 2004 | № 2/10/256

მოქალაქე იასონ რეხვიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტის, მე-11 მუხლის, მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის, 45-ე მუხლის კონსტიტუციურობა...
16 ნოემბერი, 2004 | № 1/5/224

საქართველოს მოქალაქე ანზორ თევზაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

,,ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენციის” პირველი ოქმის რატიფიცირების შესახებ” საქართველოს პარლამენტის 2001 წლის 27 დეკემბრის დადგენილების მე-2 და...
03 აგვისტო, 2004 | № 1/4/212

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე სერგო მუშლიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

(1) “იმიგრაციის შესახებ” საქართველოს 1993 წლის 27 ივლისის კანონის მე-5 მუხლის, (2) “საქართველოს რესპუბლიკაში იმიგრაციის საკითხების განხილვა-გადაწყვეტის წესის შესახებ” საქართველოს...
23 ივლისი, 2004 | № 2/4/254

საქართველოს მოქალაქე შურა ხაბეიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ” 2002 წლის 3 დეკემბრის საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის...
09 ივლისი, 2004 | № 2/3/250-269

საქართველოს კონსერვატიული (მონარქისტული) პარტიის თავმჯდომარე თემურ ჟორჟოლიანი და იგორ გიორგაძის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-80 მუხლის მე-2 პუნქტის კონსტიტუციურობის დადგენა საქართველოს კონსტიტუციის 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის პირველ პუნქტთან...
28 ივნისი, 2004 | № 1/3/209,276

საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს მოქალაქე ქეთევან ბახტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა: I. საქართველოს სახალხო დამცველის 209-ე ნომრით რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელით – “საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური...
22 ივნისი, 2004 | № 2/2/245

მოქალაქე კახაბერ ძაგანია საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ

საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკი) 2003 წლის 14 აგვისტოს დადგენილება N13