25 მაისი, 2004 | № 15/290,266

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (სულ 67 დეპუტატი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს მოქალაქე თამაზ დიასამიძე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურის წინააღმდეგ

(1) აჭარის ა/რ კონსტიტუციის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტი, 45-ე მუხლის მეორე პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, აჭარის ა/რ პარლამენტის რესპუბლკის საბჭოს რეგლამენტის მე-3 მუხლის...
30 აპრილი, 2004 | № 1/2/204

საქართველოს მოქალაქე გრიგოლ კარგინი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით (1) ,,ზოგიერთი სახის სახელმწიფო საშინაო ვალის დაფარვის ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1999...
11 მარტი, 2004 | № 2/1/241

მოქალაქე აკაკი გოგიჩაიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს პარლამენტის 1997 წლის 26 ივნისის კანონის “საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის” მე-18 მუხლის მე-2 ნაწილისა და საქართველოს კანონის “პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა...
16 თებერვალი, 2004 | № 1/1/186

საქართველოს მოქალაქე გიორგი წაქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტთან მიმართებით საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 97-ე მუხლის (,,სასამართლოს უარი იმ პირის...
16 დეკემბერი, 2003 | № 1/5/193

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 162-ე მუხლის მე-7 და 406-ე მუხლის მე-4 ნაწილების (ბრალდებულის პატიმრობასთან დაკავშირებით) კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის...
07 ნოემბერი, 2003 | № 2/7/219

მოქალაქეები: ჯანო ჯანელიძე, ნინო უბერი, ელეონორა ლაგვილავა და მურთაზ თოდრია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდ

1996 წლის 28 ივნისის „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 ნაწილის “გ” ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-13...
03 ივლისი, 2003 | № 2/6/205,232

მოქალაქე ავთანდილ რიჟამაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ; 2. მოქალაქე ნელი მუმლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 408-ე მუხლის მე-3 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 39-ე მუხლის და 42-ე მუხლის პირველ და მესამე პუნქტებთან მიმართებით.
13 ივნისი, 2003 | № 1/4 /154,200

საქართველოს მოქალაქეები – ზურაბ გაბუნია და არჩილ ღუდუშაური და შპს ,,ჯგუფი ქალაქური” საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

,,საქართველოს ტერიტორიაზე თამბაქოს ნაწარმის წარმოების, იმპორტის, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის მოწესრიგების ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 28...
05 მაისი, 2003 | № 2/5/172-198

ავთანდილ ლომთაძე და მერაბ ხელაძე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

“შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მუშაკის ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შედეგად ზიანის ანაზღაურების წესის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 9 თებერვლის N48...