30 აპრილი, 2003 | № 1/3/161

საქართველოს მოქალაქეები – ოლღა სუმბათაშვილი და იგორ ხაპროვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 426-ე მუხლის მე-4 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.
10 აპრილი, 2003 | № 2/4/194

მიხეილ ვადაჭკორია საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 9 დეკემბრის N717 ბრძანებულება “საქართველოს რესპუბლიკის 1992 წლის სახელმწიფო შინაგანი მომგებიანი სესხის ობლიგაციების გამოშვებით წარმოქმნილი...
01 აპრილი, 2003 | № 1/2/155

საქართველოს მოქალაქე აკაკი საღირაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 529-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით.
26 თებერვალი, 2003 | № 1/1/138,171,179,209

საქართველოს მოქალაქეები - ირაკლი ლეკვეიშვილი, კობა გოცირიძე, კობა კობახიძე და სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

(1) ,,საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს 1997 წლის 13 ივნისის ორგანული კანონის 852-ე მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის პირველ...
29 იანვარი, 2003 | № 2/3/182,185,191

საქართველოს მოქალაქეები ფირუზ ბერიაშვილი, რევაზ ჯიმშერიშვილი და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-11 მუხლის, 44-ე მუხლის, 72-ე მუხლის მე-3 და მე-5 ნაწილების პირველი წინადადების, 73-ე მუხლის პირველი ნაწილის “ა”, “გ” და “დ”...
28 იანვარი, 2003 | № 2/2/167-202

შპს “კავკასტრანსექსპედიტორი ევროპა-აზია” საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ

საქართველოს შემოსავლების სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2000 წლის 10 აპრილის N68 ბრძანების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან და 30-ე...
10 იანვარი, 2003 | № 2/1/187-188

შპს “აირზენა საქართველოს ავიახაზები” საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს წინააღმდეგ

1) “ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროს სახელმწიფო მართვისა და რეგულირების წესის შესახებ” საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის “უ” პუნქტი, მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტი, მე-14 მუხლის მე-2...
30 დეკემბერი, 2002 | № 1/3/136

საქართველოს მოქალაქე შალვა ნათელაშვილი საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკის) წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან და 39-ე მუხლთან მიმართებით (1) “სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებისა და...
03 დეკემბერი, 2002 | № 11/203

თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგიის კონსტიტუციური წარდგინება.

“რეფერენდუმის შესახებ" საქართველოს 1996 წლის 15 მაისის კანონის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 74-ე მუხლის მე-3 პუნქტთან მიმართებით.“საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს...