27 ივლისი, 1999 | № 2/77/11

მალხაზ მუმლაძე, ეთერ ჟიჟილაშვილი, ზურაბ სამხარაძე, თეიმურაზ გვერდწითელი, დავით ალხაზიშვილი, გურამ შუღლიაშვილი, ირაკლი კიკაძე, აზა ნადიბაიძე, ადელაიდა ჭოჭელი და ზურაბ ანიკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს

1. საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 27 ივნისის N328 ბრძანებულება “სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დაჩქარების ორგანიზაციულ ღონისძიებათა შესახებ”; 2. საქართველოს სახელმწიფო ქონების...
23 თებერვალი, 1999 | № 2/70-10

ვანო სისაური, თარიმან მაღრაძე და ზურაბ მჭედლიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1991 წლის 7 მარტის N131 “გ” განკარგულების პირველი პუნქტის “დ” ქვეპუნქტი.
03 ნოემბერი, 1998 | № 2/80-9

ავთანდილ ჭაჭუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს 1997 წლის 13 ივნისის ორგანული კანონის "საერთო სასამართლოების შესახებ" 86-ე მუხლის პირველი პუნქტი.
15 ივლისი, 1998 | № 1/6-58,60,62,67

მოქალაქეები ირაკლი ტუღუში, ლონდა სიხარულიძე, ზურაბ დიდიშვილი, ვალერიან რევიშვილი, სიმონ ხოშტარია, დავით ჯანგულაშვილი და რუსუდან ბოკუჩავა საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

„საქართველოს ყოფილი პროფკავშირების კულტურის სასახლის შენობის” საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის მთავარი სამმართველოსათვის გადაცემის თაობაზე საქართველოს...
22 მაისი, 1998 | № 2/59-8

ლუცეტა თაფლიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1992 წლის 1 თებერვლის N107 დადგენილება „საქართველოს რესპუბლიკაში ბინების პრივატიზაციის (უსასყიდლოდ გადაცემის) შესახებ”.
29 იანვარი, 1998 | № 1/1/72-73

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი საქართველოს განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ

„სკოლამდელ დაწესებულებათა მუშაობის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს განათლების მინისტრის 1997 წლის 30 სექტემბრის N469 ბრძანების გამოცემით საქართველოს პარლამენტის...
29 დეკემბერი, 1997 | № 2/35

საქართველოს პარლამენტის 48 წევრი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს კანონი „განათლების შესახებ”
04 ნოემბერი, 1997 | № 1/5/32

მოქალაქე გივი დონაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სამხედრო და შინაგან საქმეთა ორგანოების სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს 1996 წლის 16 ოქტომბრის კანონის...