30 მარტი, 2018 | № 3/3/1251

საქართველოს მოქალაქე ნანა წულაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან და 29-ე მუხლის...
30 მარტი, 2018 | № 3/1/1272

საქართველოს მოქალაქე მამუკა ჭანტურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 59-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მე-2 წინადადების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან, 29-ე...
30 მარტი, 2018 | № 3/2/1277

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლაბაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის მე–2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის სიტყვების „პარტიის...
23 მარტი, 2018 | № 2/5/1281

შპს „თორაძე და პარტნიორები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 75-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მე-2 წინადადების სიტყვების „(გარდა საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის...
23 მარტი, 2018 | № 2/4/1225

საქართველოს მოქალაქე მამია მიქაუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 75-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 239-ე მუხლის მე-5 ნაწილის, საქართველოს სამოქალაქო...
23 მარტი, 2018 | № 2/3/868

საქართველოს მოქალაქეები - ნიკოლოზ ცალუღელაშვილი, კახი ცალუღელაშვილი და მაყვალა ბარბაქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 75-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მე-2 წინადადების სიტყვების: „(გარდა საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის...
23 მარტი, 2018 | № 2/2/822

საქართველოს მოქალაქე მამია მიქაუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 254-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 280-ე მუხლის, 286-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 308-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან,...
02 მარტი, 2018 | № 1/2/1263

საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ხვედელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 273-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.
22 თებერვალი, 2018 | № 2/1/756

საქართველოს მოქალაქე მამია მიქაუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ა) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 401 მუხლის მე-7 პუნქტის, 50-ე მუხლის მე-6, მე-7, მე-8 მე-10, მე-11, მე-12 და 121...