13 თებერვალი, 2003 | № 172

საქართველოს მოქალაქე ავთანდილ ლომთაძის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

„შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მუშაკის ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შედეგად ზიანის ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 9 თებერვლის №48...
11 თებერვალი, 2003 | № 170

საქართველოს მოქალაქე ემზარ გრიგოლია საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით: 1). საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის 1995 წლის 16 სექტემბრის #363 ბრძანებულება “მიმოქცევაში ეროვნული...
11 თებერვალი, 2003 | № 219

„მოძრაობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

1996 წლის 28 ივნისის „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–6 მუხლის მე–2 ნაწილის მე–3 ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე–13...
16 იანვარი, 2003 | № N 1/16/216

პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სამება” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. .

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით 1) “ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული...
16 იანვარი, 2003 | № 216

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სამება“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით 1) „ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასასოფლი–სამეურნეო...
31 დეკემბერი, 2002 | № 213

საქართველოს მოქალაქეები – უტა ლიპარტია და გიორგი ხმელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის მეორე წინადადების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და 39-ე მუხლებთან...
31 დეკემბერი, 2002 | № 212

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე სერგო მუშლიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

(1) 1997 წლის 27 ივლისის „საქართველოს იმიგრაციის კანონის“ მე–5 მუხლის, (2) საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1994 წლის 30 ნოემბრის №21 დადგენილებით დამტკიცებული...
10 დეკემბერი, 2002 | № N 1/13/165

საქართველოს მოქალაქე იასონ რეხვიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

„მინერალური წყლის  „ბორჯომის“ წარმოების სრულყოფის ზოგიერთი ღონისძიებათა  შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის  1997 წლის 11 თებერვლის  N95...
08 ნოემბერი, 2002 | № 204

„საქართველოს მოქალაქე გრიგოლ კარგინი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ“.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 1999 წლის 11 ოქტომბრის №226 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო საშინაო...