27 ოქტომბერი, 2003 | № N2/6/250

საქართველოს კონსერვატიული (მონარქისტული) პარტია საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ.

საქართველოს  ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 92-ე მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვების „რომელსაც საქართველოში მუდმივად უცხოვრია არანაკლებ 10...
15 ოქტომბერი, 2003 | № 246

ეროვნული თანხმობისა და სამართლიანობის აღდგენის კავშირის და საქართველოს მოქალაქეების - გურამ აბსანძის, ჟანა გოგინავას, გოჩა რაფავასა და ლილი კვეკვესკირის 246-ე ნომრით რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის მე-12 მუხლის პირველ პუნქტთან, მე-13 მუხლის პირველ პუნქტთან, მე-14 მუხლთან, მე-15 მუხლის პირველ პუნქტთან, მე-16 და მე-17 მუხლებთან,...
03 ოქტომბერი, 2003 | № 243

საქართველოს მოქალაქეები - ელისო ჯანაშია და გოჩა ღადუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით “ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-10 მუხლის მე-3...
01 ოქტომბერი, 2003 | № 245

მოქალაქე კახაბერ ძაგანია საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის წინააღმდეგ.

„საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2003 წლის 14 აგვისტოს დადგენილება №13.
31 ივლისი, 2003 | № 241

მოქალაქე აკაკი გოგიჩაიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ მე-18 მუხლის მე-2 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლთან მიმართებით.
27 მაისი, 2003 | № N 1/4/230

საქართველოს მოქალაქე შოთა მესხელი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით: 1). საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის 1994 წლის 2 ივნისის N181 ბრძანებულება “საპაიო-კომერციული შემნახველი...
20 მაისი, 2003 | № 232

მოქალაქე ნელი მუმლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 408-ე მუხლის მე-3 ნაწილი და 436-ე მუხლის მეორე ნაწილი.
18 აპრილი, 2003 | № N 1/3/228

სააქციო საზოგადოება “თბილგაზოაპარატი” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 16 აპრილის კანონის მე-2¹ მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველ წინადადებასთან...
12 მარტი, 2003 | № 224

“საქართველოს მოქალაქე ანზორ თევზაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”.

“ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენციის” პირველი ოქმის რატიფიცირების შესახებ” საქართველოს პარლამენტის 2001 წლის 27 დეკემბრის #1243-რს დადგენილების...