31 ივლისი, 2003 | № 241

მოქალაქე აკაკი გოგიჩაიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ მე-18 მუხლის მე-2 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლთან მიმართებით.
27 მაისი, 2003 | № N 1/4/230

საქართველოს მოქალაქე შოთა მესხელი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით: 1). საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის 1994 წლის 2 ივნისის N181 ბრძანებულება “საპაიო-კომერციული შემნახველი...
20 მაისი, 2003 | № 232

მოქალაქე ნელი მუმლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 408-ე მუხლის მე-3 ნაწილი და 436-ე მუხლის მეორე ნაწილი.
18 აპრილი, 2003 | № N 1/3/228

სააქციო საზოგადოება “თბილგაზოაპარატი” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 16 აპრილის კანონის მე-2¹ მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველ წინადადებასთან...
12 მარტი, 2003 | № 224

“საქართველოს მოქალაქე ანზორ თევზაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”.

“ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენციის” პირველი ოქმის რატიფიცირების შესახებ” საქართველოს პარლამენტის 2001 წლის 27 დეკემბრის #1243-რს დადგენილების...
13 თებერვალი, 2003 | № 172

საქართველოს მოქალაქე ავთანდილ ლომთაძის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

„შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მუშაკის ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შედეგად ზიანის ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 9 თებერვლის №48...
11 თებერვალი, 2003 | № 170

საქართველოს მოქალაქე ემზარ გრიგოლია საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით: 1). საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის 1995 წლის 16 სექტემბრის #363 ბრძანებულება “მიმოქცევაში ეროვნული...
11 თებერვალი, 2003 | № 219

„მოძრაობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

1996 წლის 28 ივნისის „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–6 მუხლის მე–2 ნაწილის მე–3 ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე–13...
16 იანვარი, 2003 | № N 1/16/216

პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სამება” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. .

კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით 1) “ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული...