29 მარტი, 2019 | № 1/3/1340

რემზი შარაძე საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან (2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია) მიმართებით: ა)    საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 286-ე მუხლის პირველი, მე-2 და...
29 მარტი, 2019 | № 1/2/858

ლაშა ჩალაძე, გივი კაპანაძე და მარიკა თოდუა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ

(ა) „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის,...
21 მარტი, 2019 | № 1/1/1328

მანანა სირაბიძე და დავით ცინცქილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან (2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი...
21 მარტი, 2019 | № 2/6/1381

ააიპ „ვეტერანების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ეროვნულ უმცირესობათა, ლტოლვილთა (იძულებით გადაადგილებულთა) საზოგადოება გუშაგი“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

„სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილებით დამტკიცებული „საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის ოდენობის, მისი...
21 მარტი, 2019 | № 2/5/1327

„შპს დუთი ფრი ჯორჯია“ და „შპს დუთი ფრი გლობალი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის სიტყვის „აეროპორტში“ და „ნ“ ქვეპუნქტის...
21 მარტი, 2019 | № 2/4/1308

მელს ბდოიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ქ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან (2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი...
07 მარტი, 2019 | № 2/3/1339

ოთარ ჯიქია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის საქართველოს მიწის გამოყენებისა და დაცვის სახელმწიფო კომისიის „ორგანიზაციებისა და საწარმოებისათვის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მიწის...
07 მარტი, 2019 | № 2/2/1319

ნანა ბუაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

„ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 ივნისის №274 დადგენილების №1 დანართის...
28 თებერვალი, 2019 | № 1/1/1334

ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ

საქმეზე „ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი  საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334) მოსარჩელე...