24 ოქტომბერი, 2019 | № 2/12/1237

ვასილ საგანელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

 ა) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 114-ე მუხლის მე-2 ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლის მე-4 პუნქტთან მიმართებით; ბ) საქართველოს...
24 ოქტომბერი, 2019 | № 2/15/1403

სულხან გველესიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2901 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის პირველ პუნქტთან...
24 ოქტომბერი, 2019 | № 2/14/1393

დავით თორაძე და „შპს თორაძე და პარტნიორები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

ა) „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველ, მე-2 და მე-3 პუნქტებთან და...
10 ოქტომბერი, 2019 | № 2/13/1329

ალექსანდრე ახალაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის პირველი ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან, მე-17 მუხლის პირველ პუნქტთან, 21-ე მუხლის...
02 აგვისტო, 2019 | № 1/2/1358

ა(ა)იპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის“ და „შპს ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვების „გარდა სპორტული რეპორტაჟის, საერთაშორისო ფესტივალისა და კონკურსის ფარგლებში,...
02 აგვისტო, 2019 | № 1/7/1304

„შპს ბლექსი ტელეკომი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და მე-16...
02 აგვისტო, 2019 | № 1/8/1338

გრიგოლ აბულაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 116-ე მუხლის იმ ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობა, რომლის თანახმადაც, ამ მუხლით გათვალისწინებული უფლება ვრცელდება...
05 ივლისი, 2019 | № 1/5/1402

„შპს ქეი ბი ლოჯისთიქს“, „შპს ფორტუნა“, „შპს ჩირინა“, „შპს პოულტრი ჯორჯია“, „შპს კუმისი XXI“ და „შპს ნუტრიმაქსი“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის წინააღმდეგ.

„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290...
05 ივლისი, 2019 | № 1/6/1426

გურამ აბულაძე და მიქაელ აბულაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №684 დადგენილების 1.13...