04 ნოემბერი, 1997 | № 33

ნინო იოსელიანი სამცხე-ჯავახეთის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის და საქართველოს განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ.

1. საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის სამცხე-ჯავახეთის მხარეში 1996 წლის 9 ოქტომბრის N167 განკარგულება; 2. საქართველოს განათლების მინისტრის 1996 წლის 4 ნოემბრის N470...
17 ოქტომბერი, 1997 | № N 1/16/32

მოქალაქე გივი დონაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

"სამხედრო და შინაგან საქმეთა ორგანოების სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს 1996 წლის 16 ოქტომბრის კანონის...
16 ოქტომბერი, 1997 | № 30/1

ციცინო დათუკიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს კანონის “საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ” მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტი.
24 სექტემბერი, 1997 | № 2/57/1

ქ. რუსთავის სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული პოლიციის დეპარტამენტის საკუთრების დაცვის პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის, პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკ ნ. ივანიშვილის 1997...
14 აგვისტო, 1997 | № N1/15/38

საქართველოს მოქალაქის იური ბრაცლავსკის კონსტიტუციურ სარჩელზე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

"საქართველოს რესპუბლიკიდან ემიგრაციის წესის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 15 აპრილის N212 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-10 პუნქტის ჟდ"...
08 ივლისი, 1997 | № 2/8-48-54/1

ნოდარ გძელიშვილი, სიმონ გძელიშვილი, ზურაბ ქედელიძე და ზურაბ კალანდარიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის 1938 წლის 8 თებერვლის ცირკულარული წერილი - ,,იმ ქონების დაბრუნებაზე შუამდგომლობათა მიღებისა და განხილვის შეწყვეტის შესახებ,...
27 ივნისი, 1997 | № N1/13/29

მოქალაქე ნოდარ ნებიერიძის “სასარჩელო განცხადება” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1992 წლის 7 მარტის N286 დადგენილებით დამტკიცებული დროებითი დებულების მე-3 მუხლის 22-ე პუნქტის...
24 ივნისი, 1997 | № 44/2

როსტომ ბოლქვაძე საქართველოს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ.

სსრ კავშირის სახელმწიფო ბანკის 1987 წლის 30 სექტემბრის #2 ინსტრუქცია – “სახალხო მეურნეობაში უნაღდო ანგარიშსწორების წესები”.
06 ივნისი, 1997 | № N1/12/27

მოქალაქე ნოდარ ახალკაცი და მოქალაქე დავით კვინიკაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“სპორტის შესახებ” საქართველოს 1996 წლის 20 სექტემბრის კანონის მე-5 მუხლის “ლ” პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის მე-6 პუნქტთან მიმართებით.