06 ივნისი, 1997 | № N1/12/27

მოქალაქე ნოდარ ახალკაცი და მოქალაქე დავით კვინიკაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“სპორტის შესახებ” საქართველოს 1996 წლის 20 სექტემბრის კანონის მე-5 მუხლის “ლ” პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის მე-6 პუნქტთან მიმართებით.
27 მაისი, 1997 | № 2/ 49/1

ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის სასამართლოს წარდგინება.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 89-ე მუხლის მე-4 ნაწილის კონსტიტუციურობა.
15 აპრილი, 1997 | № N1/10/25

მოქალაქე ნოდარ ნებიერიძის “სასარჩელო განცხადება” საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წინააღმდეგ

“უდანაშაულობების პრეზუმფციისა და ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, განსასჯელის დაცვის უფლების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს პლენუმის 1992 წლის 29 აპრილის N14...
03 აპრილი, 1997 | № 2/26/1

ლამარა კერესელიძე ქ. თბილისის მერიის წინააღმდეგ.

1. ქ. თბილისის მერიის საქალაქო კოლეგიის 1993 წლის 22 მაისის #04.05.28 გადაწყვეტილების - ,,მუნიციპალურ საწარმოთა პრივატიზების დროს ანგარიშსწორების წესის შესახებ” დანართი...
01 აპრილი, 1997 | № N1/9/22

მოქალაქე ბიჭიკო ბარდაველიძის სარჩელი “ქ. ქუთაისის მერიის მიწის რესურსების სამმართველოსა და ქ. ქუთაისის არქიტექტურის” მიმართ

ქ. ქუთაისის მერიის 1996 წლის 20 მაისის განკარგულება N312 “საწვავით გასამართი სტაციონალური სადგურის მშენებლობისათვის იჯარული წესით მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში გამოყოფის შესახებ”.
11 მარტი, 1997 | № 2-31-1

ლევან ფურცხვანიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი.

საქართველოს საბინაო კოდექსის 154-ე მუხლი.
14 იანვარი, 1997 | № N1/7/20

მოქალაქე ლადო სანიკიძე და მოქალაქე კობა დავითაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 24-ე, 65-ე, 65`, 66-ე, 66`, 67-ე, 68-ე, 69-ე, 78-ე, 78`, 104-ე, 117-ე, 209`, 258-ე მუხლების სანქციათა იმ ნაწილების კონსტიტუციურობა, რომლებიც...
10 იანვარი, 1997 | № 17/1

ირაკლი ოქრუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 81-ე მუხლი.
09 იანვარი, 1997 | № 2/16/3

ბაჭუა გაჩეჩილაძის, ვლადიმერ სინჯიაშვილის, სოლომონ სანადირაძის, ლუარსაბ გაბუნიასა და ლევან ქვაცბაიას კონსტიტუციური სარჩელი

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1994 წლის 5 სექტემბრის #634 დადგენილების - ,,საქართველოს რესპუბლიკაში ფასწარმოქმნისა და საფინანსო სისტემის რადიკალური რეფორმის,...