ახალი ამბები

14 აგვისტო, 2018

სტატიათა კონკურსი „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალში“ სამეცნიერო ნამუშევრების გამოსაქვეყნებლად

„საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი“ აცხადებს სტატიათა კონკურსს და იწვევს სამართლის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს, ექსპერტებს და სტუდენტებს სამეცნიერო ნამუშევრების (სტატიების) გამოსაქვეყნებლად.

11 აგვისტო, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, გამოეხმაუროს ბოლო დროს მედია საშუალებების, პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 30 ივლისის 1/3/1282 გადაწყვეტილების მიმართ, გავრცელებულ ინფორმაციას.

06 აგვისტო, 2018

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრნენ

ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და გულისხმობს მაღალი დონის შეხვედრებს ფედერალურ, შტატისა და ადგილობრივ დონეებზე.

30 ივლისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

მოსარჩელე მხარე დავობდა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის იმ ნორმის კონსტიტუციურობის თაობაზე, რომელიც აწესებდა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ნარკოტიკული საშუალება - მარიხუანის მოხმარებისათვის.

29 ივლისი, 2018

საბერძნეთის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

№1267 და №1268 კონსტიტუციურ სარჩელებს განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

27 ივლისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქეები - მარინე მიზანდარი, გიორგი ჩიტიძე და ანა ჯიქურიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1216)

მოსარჩელე მხარე სადავოდ ხდიდა „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ ნორმას, რომელიც გამორიცხავდა რელიგიური კონფესიების საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვისკენ მიმართული, კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების გავრცელებას. სადავო ნორმიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს არ ჰქონდა უფლებამოსილებაძეგლის მესაკუთრე (მოსარგებლე) რელიგიური კონფესიებისთვის დაკისრებინა პასუხისმგებლობა ძეგლის მოვლა-პატრონობის პირობების დარღვევისათვის ან/და მესაკუთრის თანხმობის გარეშე ჩაეტარებინა ძეგლზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოები.