ახალი ამბები

07 დეკემბერი, 2018

„სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - გარნიკ ვარდერესიანი, არტავაზდ ხაჩატრიანი და ანი მინასიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“.

სადავო ნორმების თანახმად, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მოპოვება და სხვადასხვა ფინანსური სარგებლის მიღება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის უფლებაა

07 დეკემბერი, 2018

საქართველოს მოქალაქე დავით ძოწენიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, ახლად აღმოჩენილ გარემოებების გამო გადაწყვეტილების გაუქმება მხოლოდ იმ შემთხვევაში ზღუდავს პირის უფლებას, თუ სათანადოდ არ არის დადგენილი კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილების მცდარობა

05 დეკემბერი, 2018

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №926)

მოსარჩელე სადავოდ ხდის რეგულაციას, რომელიც სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქმედებად აცხადებს პორნოგრაფიული ნაწარმოების, ნაბეჭდი გამოცემის, გამოსახულების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონო გავრცელებას ან რეკლამირებას, აგრეთვე ასეთი საგნით ვაჭრობას ან/და შენახვას მისი გაყიდვის ან გავრცელების მიზნით