ახალი ამბები

18 აპრილი, 2016

საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - თეიმურაზ ჯანაშია და გიული ალასანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

 საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სადავო ნორმები თანაზომიერად ზღუდავს პირის კონსტიტუციით გარანტირებულ საკუთრებისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. შესაბამისად, არ დააკმაყოფილა კონსტიტუციური სარჩელი.

18 აპრილი, 2016

ა.წ. 19 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 716-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 19 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 716-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

18 აპრილი, 2016

ა.წ. 18 აპრილს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N631-ე კონსტიტუციურ სარჩელთან დაკავშირებით

ა.წ. 18  აპრილს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N631-ე კონსტიტუციურ სარჩელთან  დაკავშირებით

18 აპრილი, 2016

პრეს რელიზი №695 და №702 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

მოსარჩელეები არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ რეგულაციას, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლისთვის 3 წლის, ხოლო ნარკოტიკული საქმიანობის ხელშემწყობის ან ამგვარი საშუალების გავრცელების ხელშემწყობი პირისთვის 5 წლის ვადით, სანქციის სახით, დამატებით ითვალისწინებს გარკვეული უფლებების ავტომატურად ჩამორთმევას.


 


15 აპრილი, 2016

ა.წ. 18 აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N695 და N702 კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ. 18 აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება N695 და N702 კონსტიტუციური სარჩელების  განმწესრიგებელი სხდომა

14 აპრილი, 2016

ა.წ. 15 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N694 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ. 15 აპრილს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N694 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი სხდომა

14 აპრილი, 2016

საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესები

საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ სადავო ნორმები, მართალია, ემსახურება ლეგიტიმურ მიზნებს, მაგრამ არ წარმოადგენს ამ მიზნების მიღწევის ნაკლებად მზღუდავ, პროპორციულ საშუალებას.

14 აპრილი, 2016

„საქართველოს მოქალაქეები - სალომე ქინქლაძე, ნინო კვეტენაძე, ნინო ოდიშარია, დაჩი ჯანელიძე, თამარ ხითარიშვილი და სალომე სებისკვერაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სალომე ქინქლაძის, ნინო კვეტენაძის, ნინო ოდიშარიას, დაჩი ჯანელიძის, თამარ ხითარიშვილისა და სალომე სებისკვერაძის კონსტიტუციური სარჩელი.