ახალი ამბები

22 მაისი, 2019

ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის“ და შპს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №1358)

მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს სარეკლამო ბაზარზე არსებულ სხვა მაუწყებლებთან მიმართებით, რამდენადაც მისი საქმიანობა არ არის დამოკიდებული კომერციულ შემოსავალზე და ფინანსური ზარალის მიღების გარეშე შეუძლია სარეკლამო ბაზარზე მომხმარებლისათვის ნებისმიერი, მათ შორის, სიმბოლური ფასის შეთავაზება

21 მაისი, 2019

„ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334)

მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებაზე დასწრება წარმოადგენს საჯარო ინტერესის საგანს, სადავო ნორმით კი ირღვევა დაინტერესებული პირების უფლება, მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ წარსდგა მოსამართლეობის თითოეული კანდიდატი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე.

23 აპრილი, 2019

აშშ-ს ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ვიზიტი საკონსტიტუციო სასამართლოში

შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობას, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების პრაქტიკულ ასპექტებსა და სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.

18 აპრილი, 2019

შპს „სკს“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №655 კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად მიიჩნია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ორგანოებს და სხვა სუბიექტებს, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრებით ფინანსდებიან, ეძლეოდათ შესაძლებლობა, საფოსტო და საკურიერო მომსახურება შეესყიდათ მხოლოდ შპს „საქართველოს ფოსტისგან“ სახელმწიფო შესყიდვების მიმართ დადგენილი პროცედურული მოთხოვნების გვერდის ავლით.

18 აპრილი, 2019

„შპს „ტიფლისი 777“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1250)

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა შპს „ტიფლისი 777-ის“ კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ნორმა, რომელიც ადგენდა მოვალის ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევას იმ შემთხვევაში, როდესაც გაკოტრების საქმის წარმოების ფარგლებში ქონების ან ამ ქონების ნაწილის რეალიზაცია ვერ განხორციელდა სამი აუქციონის შემდგომ და მისი საკუთრებაში მიღების სურვილი არ გამოთქვა არცერთმა კრედიტორმა. 

18 აპრილი, 2019

ირაკლი ხვედელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1263 კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ნორმა, რომლის თანახმადაც, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება სააპელაციო სასამართლოში შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოტანიდან 10 დღის ვადაში.

16 აპრილი, 2019

„საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N813).

მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ საცხოვრებელი ადგილის არქონის გამო ვერ ახერხებს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრაციას და, შესაბამისად, ვერ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში.