ახალი ამბები

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, ლევან ბეჟაშვილი, გიორგი ბარამიძე და სხვები, სულ 33 დეპუტატი) პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტების“ და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წინააღმდეგ

2017 წლის 12 და 19 ოქტომბრის შუამდგომლობებით, მოსარჩლეებმა უარი თქვეს  სასარჩელო მოთხოვნაზე, რაც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, იწევს კონსტიტუციურ სარჩელზე საქმის შეწყვეტას.

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები - თორნიკე გერლიანი, თამარ ონიანი, ელისაბედ შენგელია და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად არ მიიღო №759 კონსტიტუციური სარჩელი („საქართველოს მოქალაქეები - თორნიკე გერლიანი, თამარ ონიანი, ელისაბედ შენგელია და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე ერასტი ჯაკობია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის  28 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ არსებითად განსახილველად არ მიიღო საქართველოს მოქალაქე ერასტი ჯაკობიას კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის №739).

29 დეკემბერი, 2017

შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და შპს „ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და შპს „ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

28 დეკემბერი, 2017

სს „ტელენეტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სს „ტელენეტის“ სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N667). 

28 დეკემბერი, 2017

ააიპ „ფრემა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა ააიპ „ფრემას“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის №734)  საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და არაკონსტიტუციურად სცნო საქართველოს საგადასახადო კოდექსის სადავოდ გამხდარი ნორმები.

28 დეკემბერი, 2017

შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა „შპს ჯორჯიან მანგანეზის“ კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N745).

28 დეკემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი დგებუაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, 2017 წლის 28 დეკემბერს, არსებითად განსახილველად არ მიიღო №824 კონსტიტუციური სარჩელი („საქართველოს მოქალაქე გიორგი დგებუაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

28 დეკემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

განჩინება მიღებულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ