ახალი ამბები

17 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წარდგინებები (№772, 773, 784, 785, 789, 805, 866)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წარდგინებები (№772, 773, 784, 785, 789, 805, 866)

17 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ კახნიაშვილი და მიხეილ ჯიბუტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დარღვევასთან დაკავშირებით მოსარჩელის მოთხოვნა დაუსაბუთებლად იქნა მიჩნეული

17 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები საბა სუთიძე, კონსტანტინე კანდელაკი და გიორგი აბულაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საკონსტიტუციო სასამართლომ №660 და N754 კონსტიტუციური სარჩელები დაუსაბუთებლად მიიჩნია და არ მიიღო არსებითად განსახილველად.

13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს №1/10/703 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ მიღებულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. 

13 ოქტომბერი, 2017

ა(ა)იპ „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)“ და ა(ა)იპ „ერთობა 2013“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

განჩინება მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ

13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები - ემზარ პაქსაძე და თამარ სადრაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს №1/19/1219,1236 განჩინება საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები - ემზარ პაქსაძე და თამარ სადრაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ მიღებულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ.

13 ოქტომბერი, 2017

უცხო ქვეყნის საწარმო „STREAMLINE HOSPITALITY PROPERTIES LIMITED“ („სტრიმლაინ ჰოსპიტალიტი პროპერტის ლიმიტედ“) საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს №1/21/628 განჩინება მიღებულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ

13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე პაატა ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს №1/17/882 საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე პაატა ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ მიღებულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ.

12 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე ზურაბ ჩხეიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 12 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ №1/18/731 განჩინებით არსებითად განსახილველად არ მიიღო საქართველოს მოქალაქე ზურაბ ჩხეიძის კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის №731)