ახალი ამბები

18 მარტი, 2019

არსებითი განხილვა საქმეზე „გიორგი ლაბაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

სადავო ნორმის მიხედვით, პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაციისათვის სავალდებულოა პარტიის არანაკლებ 1000 წევრის სიის წარდგენა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

06 მარტი, 2019

განმწესრიგებელი სხდომა №1384 და №1393 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

სადავოდ გამხდარი ნორმები ითვალისწინებს დაგროვებით საპენსიო სქემაში დასაქმებულთა სავალდებულო მონაწილეობას და განსაზღვრავს სქემის ფარგლებში დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელი შენატანების ოდენობას.

05 მარტი, 2019

„შპს „სტერეო+“, ლუკა, სევერინი, ლაშა ზილფიმიანი და რობერტ ხახალევი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“

სადავოდ გამხდარი ნორმები მაუწყებლის წილის იძულებით აუქციონზე გასხვისების შემთხვევაში მისი შეძენის შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერ პირს, მათ შორის, ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიას.

04 მარტი, 2019

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „იზოლდა რჩეულიშვილი, მანია ოსიტაშვილი და მანილა ზიროვა საქართველო მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №884 და №1210)

სადავო ნორმები განსაზღვრავს საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით დახმარების მიმღებ პირთა წრეს.

26 თებერვალი, 2019

„ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334)

სადავო ნორმის შესაბამისად, მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება ტარდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დახურულ სხდომაზე.

26 თებერვალი, 2019

„საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცერცვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1330)

სადავო ნორმა განსაზღვრავს მთავარი პროკურორის უფლებამოსილებას, ერთი საგამოძიებო ორგანოდან ამოიღოს საქმე და გამოსაძიებლად გადასცეს სხვა საგამოძიებო ორგანოს. 

18 თებერვალი, 2019

ზაზა თავაძე სამუშაო ვიზიტით მადრიდში გაემგზავრა

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე სამუშაო ვიზიტით ესპანეთის სამეფოში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს სამართლის კონგრესში.

12 თებერვალი, 2019

საქართველოს მოქალაქეები - გურამ იმნაძე და მარიამ ბეგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მოსარჩელე მხარე აღნიშნავს, რომ სპეციალური საპოლიციო კონტროლის განხორციელებისას პირადი ცხოვრების უფლებაში ჩარევა ხდება სასამართლო კონტროლის გარეშე, რაც წინააღმდეგობაშია ამ უფლების შეზღუდვის კონსტიტუციით დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებთან

11 თებერვალი, 2019

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ინფორმაცია 2018 წელს საქართველოში კონსტიტუციური კანონიერების შესახებ

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოს გაუგზავნა ინფორმაცია საქართველოში კონსტიტუციური კანონიერების შესახებ, რომელიც ვრცლად მიმოიხილავს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების სტატისტიკას და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებს.