ახალი ამბები

30 ივლისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

მოსარჩელე მხარე დავობდა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის იმ ნორმის კონსტიტუციურობის თაობაზე, რომელიც აწესებდა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ნარკოტიკული საშუალება - მარიხუანის მოხმარებისათვის.

29 ივლისი, 2018

საბერძნეთის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

№1267 და №1268 კონსტიტუციურ სარჩელებს განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

27 ივლისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქეები - მარინე მიზანდარი, გიორგი ჩიტიძე და ანა ჯიქურიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1216)

მოსარჩელე მხარე სადავოდ ხდიდა „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ ნორმას, რომელიც გამორიცხავდა რელიგიური კონფესიების საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვისკენ მიმართული, კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების გავრცელებას. სადავო ნორმიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს არ ჰქონდა უფლებამოსილებაძეგლის მესაკუთრე (მოსარგებლე) რელიგიური კონფესიებისთვის დაკისრებინა პასუხისმგებლობა ძეგლის მოვლა-პატრონობის პირობების დარღვევისათვის ან/და მესაკუთრის თანხმობის გარეშე ჩაეტარებინა ძეგლზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოები.

26 ივლისი, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა „შპს კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას“, „შპს კასტელ ჯორჯიას“ და „სს წყალი მარგებლის“ კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N700).

მოსარჩელე მხარე არაკონსტიტუციურად მიიჩნევდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების იმ ნორმებს, რომლებიც განსაზღვრავენ არაალკოჰოლური სასმელის სავალდებულო მარკირების წესს.

26 ივლისი, 2018

გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №665 და №683).

სადავოდ გამხდარი ნორმები განსაზღვრავს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სრული პირადი შემოწმების ჩატარების საფუძვლებსა და პროცედურას.

25 ივლისი, 2018

„შპს თორაძე და პარტნიორები“ და საქართველოს მოქალაქეები - მამია მიქაუტაძე, ნიკოლოზ ცალუღელაშვილი, კახი ცალუღელაშვილი და მაყვალა ბარბაქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №756, №822, №868, №1225 და №1281)

კონსტიტუციური სარჩელებით სადავოდ გამხდარი ნორმები აწესრიგებენ მოვალის ქონებიდან კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებების რიგითობას. მოთხოვნის ტიპის გათვალისწინებით, ზოგიერთი მათგანი კმაყოფილდება სხვა მოთხოვნებთან პრიორიტეტულად, მოვალის ქონების რეალიზაციის შემდეგ ამოღებული თანხები ჯერ ნაწილდება პირველი რიგის კრედიტორებს შორის, შემდეგ - მეორე რიგის კრედიტორებს შორის და ა. შ.

25 ივლისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე ნანა ბუაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“

სადავო ნორმით ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში დადგინდა სანიტარული დაცვის სამი ზონა, მათ შორის, მკაცრი რეჟიმის ზონა. გასაჩივრებული ნორმის თანახმად, აღნიშნულ ზონაში აკრძალულია რიგი სამუშაოებისა და მშენებლობების განხორციელება.