ახალი ამბები

12 დეკემბერი, 2018

გამოქვეყნდა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ მორიგი ნომერი

საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა საერთაშორისო რეფერირებადი გამოცემის - „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ მორიგი ნომერი

10 დეკემბერი, 2018

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვიურცბურგის უნივერსიტეტთან მემორანდუმი გააფორმა

საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ვიურცბურგის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

07 დეკემბერი, 2018

„საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1267 და №1268)

საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა 2012 წლის 26 ივნისის N3/1/512 გადაწყვეტილებაში გამოხატული სამართლებრივი პოზიცია, დააკმაყოფილა მოსარჩელე მხარის შუამდგომლობა და სადავო ნორმა ძალადაკარგულად ცნო საქმის არსებითი განხილვის გარეშე.

07 დეკემბერი, 2018

„საქართველოსა და კანადის მოქალაქე გიორგი სპარტაკ ნიკოლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1212)

მოსარჩელე სადავოდ ხდიდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ნორმას, რომელიც მშობლებს შორის დავის შემთხვევაში სასამართლოს ანიჭებს უფლებამოსილებას, საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე ერთ-ერთ მშობელს აუკრძალოს შვილის საქართველოს საზღვრებს გარეთ გაყვანა

07 დეკემბერი, 2018

„სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - გარნიკ ვარდერესიანი, არტავაზდ ხაჩატრიანი და ანი მინასიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“.

სადავო ნორმების თანახმად, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მოპოვება და სხვადასხვა ფინანსური სარგებლის მიღება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის უფლებაა