სხდომები

10 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
06 სექტემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 7 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების ზეპირი განხილვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

24 ივლისი, 2017

უცხო ქვეყნის საწარმოს „ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედ“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დავის საგანი: „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის სიტყვების  „ან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით.

21 ივლისი, 2017

2017 წლის 22 ივლისს 12:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება შპს „გიგანტი სექიურითისა“ და შპს „იუნაითედ სექურითის“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N747) საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ

დავის საგანი: „კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 23 მარტის №266 ბრძანების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით

20 ივლისი, 2017

2017 წლის 21 ივლისს 16:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N745) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დავის საგანი: „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის 231 მუხლის მე-9 პუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან და 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით