სტატისტიკა 
2015 წწ.
 სტატისტიკა
1996-2014 წწ. - 2014 წწ.
 სტატისტიკა
1996-2013 წწ. - 2013 წწ.
 სტატისტიკა
1996-2012 წწ.
 სტატისტიკა
1996-2011 წწ. - 2011 წწ.

სტატისტიკა
1996-2010 წწ. - 2010 წწ.

სტატისტიკა
1996-2009 წწ. - 2009 წწ.

 

სტატისტიკა
1996-2008 წწ. - 2008 წწ.

სტატისტიკა
1996-2007 წწ.

სტატისტიკა
1996-2006 წწ.

 

შემოსული კონსტიტუციური სარჩელები და წარდგინებები
1996-2007 წწ.
ჯამი

 მოსარჩელე სუბიექტები
1996-2007 წწ.
ჯამი 

 მოპასუხე სუბიექტები
1996-2007 წწ.
ჯამი

 სადავო ნორმატიული აქტები
1996-2007 წწ.
ჯამი 
საქართველოს სანსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციის ფარგლებში განხილული კონსტიტუციური სარჩელები/წარდგინებები
1996-2007 წწ.

პლენუმის და კოლეგიების მიერ განხილული კონსტიტუციური სარჩელები და წარდგინებები
1996-2007 წწ.
ჯამი 

 

კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების განხილვის შედეგები
1996-2007 წწ.
ჯამი 

სადავო ნორმატიული აქტების განხილვის შედეგები
1996-2007 წწ.

მოსარჩელე (იურიდიული პირი) სადავო აქტის მიხედვით
1996-2007 წწ.

მოსარჩელე (საერთო სასამართლო) სადავო აქტის მიხედვით
1996-2007 წწ.
ჯამი

მოსარჩელე (სახალხო დამცველი) სადავო აქტის მიხედვით
1996-2007 წწ.
ჯამი 

მოსარჩელე (პარლამენტის წევრები) სადავო აქტის მიხედვით
1996-2007 წწ.
ჯამი 

სადავო აქტის განხილვის შედეგები მოსარჩელე (ფიზიკური პირი)
1996-2007 წწ.

სადავო აქტის განხილვის შედეგები მოსარჩელე (იურიდიული პირი)
1996-2007 წწ.

სადავო აქტის განხილვის შედეგები მოსარჩელე (საერთო სასამართლო)
1996-2007 წწ.

სადავო აქტის განხილვის შედეგები მოსარჩელე (სახალხო დამცველი)
1996-2007 წწ.

მოსარჩელე (პარლამენტის წევრები)