ეკონომიკური დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

სტრუქტურული ქვედანაყოფი

თანამდებობა

ჯოჯუა

მერაბი

ეკონომიკური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი

ხუხუნაიშვილი

ცირა

ეკონომიკური დეპარტამენტი

მთავარი ბუღალტერი

ჯინჭარაძე

ბესარიონი

ეკონომიკური დეპარტამენტი

მთავარი სპეციალისტი

პაპუნაიშვილი

თამარ

ეკონომიკური დეპარტამენტი

უფროსი სპეციალისტი

ბოკუჩავა

მაია

ეკონომიკური დეპარტამენტი

უფროსი სპეციალისტი

აბუსელიძე

თამაზ

ეკონომიკური დეპარტამენტი

უფროსი სპეციალისტი