მანდატურის სამსახური

გვარი

სახელი

სტრუქტურული ქვედანაყოფი

თანამდებობა

ფურცხვანიძე

ბექა

მანდატურის სამსახური

მანდატურის  სამსახურის უფროსი

კოჩალიძე

ზაზა

მანდატურის სამსახური

ცვლის უფროსი

გურული

გრიგოლ

მანდატურის სამსახური

ცვლის უფროსი

მაჭუტაძე

ირაკლი

მანდატურის სამსახური

ცვლის უფროსი

ზოიძე

ვაჟა

მანდატურის სამსახური

მანდატური

ჯაბნიძე

მანუჩარ

მანდატურის სამსახური

მანდატური

ტუღუში

ზვიად

მანდატურის სამსახური

მანდატური

კონცელიძე

ბადრი

მანდატურის სამსახური

მანდატური

დოლიძე

ხათუნა

მანდატურის სამსახური

მანდატური

დიასამიძე

მზია

მანდატურის სამსახური

მანდატური

ბოლქვაძე

გოჩა

მანდატურის სამსახური

მანდატური

მშვიდობაძე

ვახტანგ

მანდატურის სამსახური

მანდატური