06 აპრილი, 2009 | № 2/1/415

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 142-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ვ" ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის პირველ პუნქტთან და მე-3 პუნქტის...
19 დეკემბერი, 2008 | № 1/2/411

შპს "რუსენერგოსერვისი", შპს "პატარა კახი", სს "გორგოტა", გივი აბალაკის ინდივიდუალური საწარმო "ფერმერი" და შპს "ენერგია" საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წინააღმდეგ.

"ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის "დ" ქვეპუნქტისა (იმ ნაწილში, რომელიც შეეხება ელექტროენერგიის საცალო მომხმარებელზე "ელექტროენერგიის...
19 დეკემბერი, 2008 | № 1/1/403,427

კანადის მოქალაქე ჰუსეინ ალი და საქართველოს მოქალაქე ელენე კირაკოსიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 6797 მუხლის მეორე ნაწილისა და 6798 მუხლის მეორე ნაწილის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან...
30 ოქტომბერი, 2008 | № 2/3/406,408

საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

№406 კონსტიტუციურ სარჩელზე - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ნ" ქვეპუნქტის, 101-ე მუხლის მე-7 ნაწილის და 122-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს...
23 ივნისი, 2008 | № 2/2/425

საქართველოს მოქალაქე სალომე წერეთელი-სტივენსი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

"სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონის 44-ე მუხლის მე-5 პუნქტის (2005 წლის 28 დეკემბრის რედაქცია) სიტყვების "...და სააგენტოს თანხმობით." კონსტიტუციურობა...
31 მარტი, 2008 | № 2/1/392

საქართველოს მოქალაქე შოთა ბერიძე და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

`სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ~ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-6 პუნქტის სიტყვების `აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე~ კონსტიტუციურობა საქართველოს...
26 დეკემბერი, 2007 | № 1/3/407

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე – ეკატერინე ლომთათიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

,,ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის პირველ წინადადებაში სიტყვების "მხოლოდ მოსამართლის ბრძანებით და პროკურორის დადგენილებით"...
26 ოქტომბერი, 2007 | № 2/2/389

საქართველოს მოქალაქე მაია ნათაძე და სხვები საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

«უმაღლესი განათლების შესახებ» საქართველოს 2004 წლის 21 დეკემბრის კანონის 87-ე მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებისა და «საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო...
02 ივლისი, 2007 | № 1/2/384

საქართველოს მოქალაქეები – დავით ჯიმშელეიშვილი, ტარიელ გვეტაძე და ნელი დალალიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დავის საგანი: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 52-ე მუხლის მეორე ნაწილის სიტყვების ,,ან კანონიერ მფლობელობაში” კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან...