სტატისტიკა

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ 2023 წელს მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგები

  • დაკმაყოფილდა (12.5%)
  • არ დაკმაყოფილდა (50%)
  • ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა (25%)
  • დადებითი დასკვნა (12.5%)

გაგრძელება

2021 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოში რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების რაოდენობა

  • სარჩელი (95.4%)
  • წარგინება (4.50%)

სულ დარეგისტრირდა 111 კონსტიტუციური სარჩელი/წარდგინება

გაგრძელება