სტატიათა კონკურსი

კონკურსი ჟურნალის სპეციალური გამოცემისთვის

 

„საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი“ აცხადებს სტატიათა კონკურსს და იწვევს სამართლის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს, მკვლევარებს და ექსპერტებს სამეცნიერო ნამუშევრების (სტატიების) 2020 წლის სპეციალურ გამოცემაში გამოსაქვეყნებლად, რომელიც მიეძღვნება საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივ რეგულირების და ასეთ სიტუაციაში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს.


 

ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი გამოიცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პარტნიორობით. ჟურნალი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის სტატიას კონსტიტუციური სამართლის სფეროში და მიზნად ისახავს დარგის ირგვლივ აქტიური აკადემიური დისკუსიის წარმართვას. ჟურნალი საერთაშორისო რეფერირებადი გამოცემაა. იგი Ulrichsweb საერთაშორისო რეფერირებადი პერიოდული გამოცემების სიაშია განთავსებული, ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომები კი ასევე ქვეყნდება Heinonline-ის სამართლებრივი სტატიების საერთაშორისო საძიებო სისტემაში და ხელმისაწვდომია 150-ზე მეტ ქვეყანაში.

 

ინფორმაცია სამეცნიერო ნამუშევრების (სტატიების) წარდგენის მსურველთათვის

წარმოდგენილი ნაშრომები უნდა ეხებოდეს საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივ რეგულირების ან/და ასეთ სიტუაციაში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს. შესაძლებელია ნაშრომი ფოკუსირდეს კონკრეტულად პანდემიის ან ეპიდემიის პირობებში არსებულ სამართლებრივ რეგულირებაზე ან ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის თავისებურებებზე. 

პრიორიტეტულია ნაშრომები, რომლებიც სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევითი მეთოდის გამოყენებით შესრულდება, ექნება მაღალი ანალიტიკური ღირებულება და აქტუალური იქნება დარგის განვითარებისათვის. 

კონკურსი ცხადდება შემდეგი ტიპის ნაშრომებისათვის:

  1. აკადემიური ნაშრომი;

  2. სტატია;

2020 წლის სპეციალური გამოცემისათვის ჟურნალი მიიღებს სტატიებს, რომლებიც შესრულებულია დოქტორანტურის სტუდენტების ან დოქტორის ხარისხის მქონე პირების მიერ. მაგისტრატურის ან ბაკალავრიატის სტუდენტების ან ამ ხარისხ(ებ)ის მქონე პირების მიერ წარმოდგენილი ნაშრომები განიხილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი განსაკუთრებით აქტუალურ საკითხზე წარმოადგენენ ახლებურ მიდგომას და ნაშრომი შესრულებული იქნება სამეცნიერო-კვლევითი მეთოდის დაცვით (გარდა შედარებით-სამართლებრივი კვლევისა), რაც იქნება დასაბუთებული კვლევის სათანადო მეთოდით. 

  • ნაშრომი უნდა იყოს ორიგინალური, არ უნდა იყოს უკვე გამოქვეყნებული;
  • ნაშრომი უნდა იყოს აქტუალური, საკონსტიტუციო სამართლის პრობლემურ ან მნიშვნელოვან საკითხზე ფოკუსირებული;
  • ნაშრომი მიზნად უნდა ისახავდეს დარგში არსებულ დისკუსიაში ჩართვას ან ახალი დისკუსიის წამოწყებას, მასში უნდა იყოს მოცემული მყარი არგუმენტები და დასაბუთებული მოსაზრებები;
  • ნაშრომი მნიშვნელოვანი იყო სამართლის მეცნიერების განვითარებისთვის;
  • ნაშრომში უნდა ჩანდეს კვლევის მეთოდოლოგია და იგი სრულად უნდა იყოს დაცული.
     

 

ტექნიკური ხასიათის მოთხოვნები

სტატიის წარმოდგენა შესაძლებელია ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. Microsoft Word ფორმატში. სტატიას თან უნდა ახლდეს დაახლოებით 100-სიტყვიანი აბსტრაქტი და ავტორის მოკლე რეზიუმე (ან ავტობიოგრაფია, CV). რედაქტირებისას, შესაძლებელია, სტატიების ზომისა და შინაარსის კორექტირება. სტატიების რედაქტირებას უზრუნველყოფს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო. ყველა ტიპის სტატია დამუშავდება ვიზუალური თვალსაზრისით, შესაძლოა შეიცვალოს შრიფტი, შრიფტის ფერები, გვერდის არეები (page margins), ხაზებს შორის დაშორება (line spacing), აბზაცებს შორის დაშორება (paragraph spacing) და ფორმატირების სხვა საკითხები.

 

საავტორო უფლებების საკითხი

ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიებზე ავტორები ჟურნალს გადასცემენ განსაკუთრებულ (ექსკლუზიურ) ლიცენზიას ბეჭდური და ელექტრონული სახით გამოყენებაზე, თარგმნაზე, ვიზუალურ დამუშავებაზე. ავტორებს რჩებათ უფლება გადაამუშავონ და რეპროდუცირება გაუკეთონ საკუთარ ნამუშევრებს, იმ პირობით, რომ ჟურნალი, მითითებული იქნება, როგორც პირველადი გამოცემის წყარო  და ამის შესახებ ჟურნალს წინასწარ ეცნობება წერილობითი სახით; ჟურნალში ნაშრომები განთავსდება - creative commons ლიცენზიით, კერძოდ Creative Commons Attribution (CC BY) 2.0 ლიცენზიით, რაც გულისხმობს მისი გამოყენების უფლებას ნებისმიერი მიზნით, წყაროს მითითების ვალდებულებით.

 

ნაშრომების წარდგენის პირველი ეტაპი:

ავტორებმა არაუგვიანეს 2020 წლის 1 მაისისა ჟურნალს უნდა მიაწოდონ დასრულებული ნაშრომი (მათ შორის: დაახლოებით 100-სიტყვიანი აბსტრაქტი, ძირითადი საძიებო სიტყვები/ფრაზები (key words ან tags) და ავტორის/ავტორების ტიტული, რომელიც აისახება ჟურნალში) და ავტორის/ავტორების რეზიუმე. 

ავტორებს გამქოვეყნების შესახებ პირველადი გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობებათ მითითებული ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს ორი კვირის განმავლობაში. აღნიშნულ პერიოდში და მას შემდეგ ჟურნალის მხრიდან ავტორებს შეიძლება მოეთხოვოთ ნაშრომში გარკვეული რედაქციული ცვლილებების შეტანა, რისთვისაც ჟურნალი ცვლილებების მოცულობიდან გამომდინარე, ავტორებს განუსაზღვრავს შესაბამის ვადას.


პირველადი გადაწყვეტილება არ ნიშნავს ჟურნალის მიერ სტატიის გამოქვეყნების ვალდებულების აღებას. ჟურნალი ასევე იტოვებს უფლებას, ნაშრომები ავტორებთან შეთანხმებით გამოსცეს შემდგომ გამოცემებშიც.

 

მასალა წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულ ფორმატში (Microsoft Word *.doc), თითოეული ტიპის სტატიისთვის დადგენილი მოთხოვნები შეგიძლიათ იხილოთ აქ:  https://www.constcourt.ge/ka/journal/about-the-journal/journal-instructions-requirements 

 

სტატიის შერჩევისას განმსაზღვრელია ნამუშევრის ხარისხი და აქტუალურობა. ნაშრომები უნდა შეესაბამებოდეს ჟურნალის ეთიკის წესებს (პლაგიატის აკრძალვა, წყაროს მითითებისა და ციტირების წესი), რაც ხელმისაწვდომია აქ:
https://constcourt.ge/ka/journal/about-the-journal/editorial-policy

ჟურნალის რედაქციასთან დაკავშირება და ნაშრომების გამოგზავნა შეგიძლიათ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: jcl@constcourt.ge. მიმოწერის სათაურში (subject line) მითითებული უნდა იყოს: „სპეციალური გამოცემა“ (დასაშვებია დამატებით ინფორმაციის მითითებაც).
 

გისურვებთ წარმატებას!